Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej

18 maja 2018 r.

Spis treści

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
 2. WCHODZENIE NA NASZĄ WITRYN
 3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 4. OPUSZCZALNE KORZYSTANIE Z WITRYNY
 5. INTERAKTYWNE USŁUGI
 6. PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW NA NASZĄ WITRYNĘ
 7. STANDARDY ZAWARTOŚCI
 8. POLEGANIE NA OPUBLIKOWANYCH INFORMACJACH
 9. NASZA WITRYNA REGULARNIE SIĘ ZMIENIA
 10. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 11. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO WIZYTACH W NASZEJ WITRYNIE I NA WYDARZENIACH
 12. ZŁOŚLIWY KOD, HAKERSTWO I INNE PRZESTĘPSTWA
 13. LINKI DO NASZEJ WITRYNY
 14. LINKI W NASZEJ WITRYNIE
 15. REKOMPENSATA ZA STRATY
 16. CAŁOŚCIOWE POROZUMIENIE
 17. OBSZAR PRAWNY I PRAWO WŁAŚCIWE
 18. ZMIENNOŚĆ
 19. INFORMACJE O NAS

Na tej stronie (oraz w dokumentach, do których się ona odwołuje) podane są warunki, na jakich można korzystać z tej witryny internetowej oraz wszelkich innych platform internetowych lub cyfrowych (w tym między innymi aplikacji mobilnych i innych, takich jak aplikacje na Facebooku), które prowadzimy (nasza „Witryna internetowa”, „Witryna”). Przed rozpoczęciem korzystania z naszej Witryny prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami korzystania z Witryny.

Niniejsza Witryna przeznaczona jest do użytku prywatnego osób, które zgodnie z prawem mogą nabywać i spożywać napoje alkoholowe w krajach i na innych terytoriach, gdzie sprzedaż, reklama i konsumpcja napojów alkoholowych są zgodne z prawem. Korzystając z naszej Witryny, oświadczasz, że akceptujesz niniejsze warunki korzystania z Witryny i zgadzasz się ich przestrzegać.

Prosimy o natychmiastowe opuszczenie naszej Witryny, jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków korzystania z Witryny, nie jesteś osobą w wieku uprawniającym do spożywania napojów alkoholowych w kraju lub na innym terytorium, w którym się znajdujesz albo wchodzisz na naszą Witrynę w kraju lub na innym terytorium, gdzie korzystanie z naszej Witryny jest niedozwolone.

Prezentowane tutaj treści są przeznaczone wyłącznie dla osób w w wieku uprawniającym do spożywania alkoholu.

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych wysokiej jakości marek, produktów i marketingu. Ta duma idzie w parze z głębokim poczuciem odpowiedzialności i szacunkiem dla społeczności globalnych, którym służymy, a także dla indywidualnych konsumentów, którzy lubią nasze produkty. W ramach naszego zobowiązania do odpowiedzialnego marketingu stosujemy się do zasad odpowiedzialności społecznej ustanowionych przez stowarzyszenie DISCUS — Distilled Spirits Council for the United States oraz spiritsEUROPE — europejski organ przedstawicielski producentów napojów spirytusowych, określające zasady, które stosujemy we wszystkich naszych działaniach sprzedażowych i marketingowych, w tym w programach reklamowych i promocyjnych.

2. WCHODZENIE NA NASZĄ WITRYNĘ

Dostęp do naszej Witryny jest dozwolony tymczasowo dla użytkowników znajdujących się w krajach lub na innych terytoriach, gdzie sprzedaż, reklama i konsumpcja napojów alkoholowych są dozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania, zmiany, zawieszenia lub zakończenia bezterminowo usług, które świadczymy w naszej Witrynie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Witryna jest niedostępna w dowolnym czasie i okresie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej Witryny. Użytkownik jest również odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie osoby, które wchodzą na naszą Witrynę za pośrednictwem jego połączenia internetowego, były świadome tych warunków i stosowały się do nich.

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło bądź inną informację w ramach schematu rejestracji albo procedury bezpieczeństwa, musi traktować takie informacje jako poufne i nie wolno mu ich ujawniać osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku lub w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika tego punktu niniejszych warunków korzystania z Witryny. Mamy prawo w każdej chwili dezaktywować każdy kod identyfikacyjny lub hasło użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały wybrane przez użytkownika, czy też przydzielone przez nas, jeśli naszym zdaniem użytkownik nie stosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania z Witryny. Od czasu do czasu możemy ograniczać dostęp do niektórych części Witryny lub całej Witryny do użytkowników, którzy się u nas zarejestrowali.

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie prawa własności intelektualnej i bazy danych do naszej Witryny i materiałów na niej opublikowanych, w tym między innymi znaków towarowych, projektów, logotypów, tekstów, obrazów, materiałów audio i wideo, wyglądu i działania oraz oprogramowania (w tym kodu, interfejsu i struktury witryny internetowej) („Materiały”) należą do nas, naszych spółek zależnych, spółek stowarzyszonych i/lub naszych odpowiednich partnerów. Materiały są chronione prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej na całym świecie. Wszelkie tego typu prawa są zastrzeżone. Nie wolno usuwać żadnych informacji o prawach autorskich ani innych prawnych zastrzeżeniach z Materiałów znajdujących się w naszej Witrynie.

Zastrzegamy sobie prawo do kopiowania w celu ochrony wszelkich Materiałów znajdujących się w naszej Witrynie. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Zasadach i warunkach korzystania z Witryny internetowej, korzystanie z tej Witryny nie daje użytkownikowi żadnych praw, tytułów, udziałów ani licencji w odniesieniu do jakichkolwiek Materiałów, do których może uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Jeśli użytkownik znajduje się w kraju lub na innym terytorium, gdzie sprzedaż, reklama i konsumpcja napojów alkoholowych są dozwolone ORAZ jest w wieku, w którym można legalnie nabywać i konsumować napoje alkoholowe („Wiek uprawniający do spożywania alkoholu”) w kraju lub na innym terytorium, na którym się znajduje, może wydrukować rozsądną liczbę wydruków i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej Witryny do legalnego, prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile nie zostało to przez nas konkretnie dozwolone (na przykład w formie jednoznacznych instrukcji, takich jak „Kliknij tutaj, aby powiększyć ten obraz”), nie wolno modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii żadnych Materiałów, które zostały wydrukowane albo pobrane w jakikolwiek sposób, a także nie wolno używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo czy audio ani żadnych grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu bądź prawnego zastrzeżenia. Wszelkie inne kopiowanie (w formie elektronicznej, papierowej czy w innym formacie), powielanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, dystrybucja, wykorzystywanie w celach komercyjnych, adaptacja, tłumaczenie, modyfikacja, łączenie, scalanie, udostępnianie czy przekazywanie jakiejkolwiek osobie bądź tworzenie jakichkolwiek dzieł pochodnych naszej Witryny albo Materiałów zawartych na naszej Stronie jest zabronione i może naruszać prawa własności intelektualnej oraz inne prawa na całym świecie.

Status odpowiednich posiadaczy praw do Materiałów publikowanych w naszej Witrynie musi być zawsze potwierdzony.

Nie wolno wykorzystywać żadnych części Materiałów zawartych na naszej Stronie do celów komercyjnych bez uzyskania na to zezwolenia od nas i/lub, w stosownych przypadkach, od odpowiedniego Właściciela.

W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania jakiejkolwiek części naszej Witryny z naruszeniem niniejszych warunków korzystania z Witryny prawo użytkownika do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygasa, a użytkownik musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie Materiałów, które wykonał.

4. DOPUSZCZALNE KORZYSTANIE Z WITRYNY

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do uniemożliwienia użytkownikowi korzystania z Witryny. Nie wolno korzystać z naszej Witryny:

 • w jakikolwiek sposób naruszający lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy ustawowe bądź wykonawcze;
 • w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub oszukańczy albo mający jakikolwiek niezgodny z prawem bądź oszukańczy cel lub skutek;
 • w celu wyrządzenia lub usiłowania wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy małoletnim;
 • w celu wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania, pobierania, używania lub ponownego używania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z naszymi poniższymi standardami zawartości;
 • w celu przekazywania lub zlecania wysyłania jakichkolwiek niezamówionych bądź niepowołanych materiałów reklamowych albo promocyjnych czy jakiejkolwiek innej formy podobnego nagabywania (spam);
 • w celu świadomego przekazywania danych, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie z reklamami (adware) lub inne szkodliwe programy bądź podobne kody komputerowe, które mogą negatywnie wpływać na działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego („Złośliwy kod”).

5. INTERAKTYWNE USŁUGI

Od czasu do czasu możemy świadczyć w naszej Witrynie interaktywne usługi, w tym między innymi czaty i fora, tablice ogłoszeń, pokoje miksowania muzyki, funkcje przesyłania zdjęć, interaktywne napoje i interaktywne wyszukiwarki klubów. W przypadkach, w których świadczymy usługi interaktywne, przekazujemy użytkownikom klarowne informacje na temat rodzaju oferowanych usług, o tym, czy są moderowane i jaka forma moderacji jest stosowana (w tym czy jest wykonywana przez człowieka, czy przez zasoby techniczne).

Dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić wszelkie możliwe zagrożenia dla użytkowników pochodzące od osób trzecich w związku z korzystaniem z jakichkolwiek interaktywnych usług świadczonych w naszej Witrynie i w każdym przypadku podejmiemy decyzję, czy w świetle tych zagrożeń należy zastosować moderację danej usługi (w tym jakiego rodzaju moderację należy zastosować). Jednakże nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakichkolwiek interaktywnych usług świadczonych przez nas w naszej Witrynie i jednoznacznie wyłączamy naszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z korzystania z jakichkolwiek interaktywnych usług przez użytkownika wbrew naszym standardom zawartości, bez względu na to, czy usługa jest moderowana, czy nie. W przypadkach, w których moderujemy interaktywne usługi, zazwyczaj zapewniamy użytkownikom możliwość skontaktowania się z moderatorem w razie wątpliwości czy trudności.

6. PRZESYŁANIE MATERIAŁÓW NA NASZĄ WITRYNĘ

Wszelkie materiały przesyłane na naszą Witrynę będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone i, o ile nie uzgodniliśmy inaczej na piśmie między nami z użytkownikiem, mamy prawo wykorzystywać, kopiować, rozpowszechniać i ujawniać osobom trzecim wszelkie takie materiały w całości lub w części w dowolnym celu. Mamy również prawo ujawnić tożsamość użytkownika osobom trzecim, które twierdziłyby, że jakieś materiały zamieszczone lub przesłane przez niego na naszą Witrynę wiążą się z naruszeniem ich praw własności intelektualnej albo prawa do prywatności. Użytkownik zrzeka się wszelkich praw osobistych w odniesieniu do materiałów przesłanych na naszą Witrynę.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść czy dokładność materiałów zamieszczonych przez danego użytkownika lub innych użytkowników naszej Witryny.

Mamy prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub publikacji w naszej Witrynie, jeśli w naszej wyłącznej opinii materiały te nie spełniają poniższych standardów zawartości.

7. STANDARDY ZAWARTOŚCI

Wszelkie materiały, które użytkownik zamieszcza w naszej Witrynie, muszą być zgodne z duchem poniższych standardów zawartości, jak również ich literą. Standardy te mają zastosowanie do każdej części każdego materiału, jak również do jego całości
Materiały użytkownika muszą:

 • być dokładne (jeśli podają fakty);
 • być autentyczne (jeśli wyrażają opinie);
 • być zgodne z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz we wszystkich krajach, z których są publikowane.

Materiały użytkownika nie mogą:

 • zawierać żadnych materiałów, które byłyby zniesławiające dla kogokolwiek;
 • zawierać żadnych materiałów, które byłyby nieprzyzwoite, obraźliwe, nienawistne lub podburzające;
 • zawierać materiałów o wyraźnie seksualnym charakterze;
 • wyrządzać ani usiłować wyrządzać jakiejkolwiek krzywdy małoletnim;
 • zachęcać, tolerować, promować czy sugerować atrakcyjności spożywania alkoholu przez nieletnich, nadmiernej lub nieodpowiedzialnej konsumpcji napojów alkoholowych lub prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu;
 • być kierowane do odbiorców poniżej wieku uprawniającego do spożywania alkoholu;
 • promować przemocy;
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną czy wiek;
 • naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw do baz danych, znaków towarowych lub innych praw własności innych osób;
 • sprawiać wrażenia wprowadzania kogokolwiek w błąd;
 • być sporządzone z naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec osób trzecich, takich jak zobowiązania umowne czy obowiązek zachowania poufności;
 • promować jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem lub niemoralnych;
 • być zastraszające, nadużywające lub naruszające prywatność innych osób czy powodować irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój;
 • sprawiać wrażenia nękania, denerwowania, zawstydzania, niepokojenia lub irytowania kogokolwiek;
 • być wykorzystywane do podszywania się pod kogokolwiek lub do wprowadzania w błąd co do tożsamości autora albo przynależności do kogokolwiek;
 • sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas, jeśli tak nie jest;
 • orędować, promować lub wspomagać jakiegokolwiek niezgodnego z prawem czynu, takiego jak (tylko tytułem przykładu) naruszenia praw autorskich czy nadużycia komputera.

8. POLEGANIE NA OPUBLIKOWANYCH INFORMACJACH

Komentarze i inne materiały opublikowane w naszej Witrynie nie mają stanowić porad, na których należałoby polegać. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za okoliczności wynikające z polegania na takich materiałach przez osoby odwiedzające naszą Witrynę lub przez kogokolwiek, kto mógłby zostać poinformowany o jakiejkolwiek jej zawartości.

9. NASZA WITRYNA REGULARNIE SIĘ ZMIENIA

Staramy się regularnie aktualizować naszą Witrynę i możemy w każdej chwili zmienić jej zawartość. Wszelkie materiały znajdujące się w Witrynie mogą być nieaktualne w danym momencie, a my nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

10. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Materiały prezentowane w naszej Witrynie są przekazywane w postaci takiej, w jakiej są i bez żadnych gwarancji, warunków czy rękojmi co do dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my i wszyscy pozostali członkowie naszej Grupy Spółek i naszych spółki zależne („Nasza Grupa”) niniejszym jednoznacznie wykluczamy i wyłączamy:

 • wszystkie warunki, oświadczenia oraz wszelkiego rodzaju gwarancje, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w tym gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu oraz inne warunki, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane w myśl ustawy, prawa zwyczajowego bądź prawa słuszności;
 • wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty bądź szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszą witryną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub skutkami korzystania z naszej witryny, wszelkich witryn z nią powiązanych i wszelkich materiałów na niej opublikowanych, w tym między innymi wszelką odpowiedzialność za: utratę dochodów lub przychodów, utratę zleceń, utratę zysków lub kontraktów, utratę przewidywanych oszczędności, utratę danych, utratę wartości firmy, stracony czas kierownictwa albo biura, a także wszelkie inne straty lub szkody wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, czy powstały na skutek czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy, czy w inny sposób, nawet gdyby było to możliwe do przewidzenia.

Ponieważ niektóre obszary prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności lub tytułów odszkodowawczych, odpowiedzialność Naszej Grupy w takich obszarach prawnych jest ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

11. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO WIZYTACH W NASZEJ WITRYNIE I NA WYDARZENIACH

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Przetwarzamy informacje o Tobie zgodnie z naszą Polityką ochrony prywatności — link poniżej.

12. ZŁOŚLIWY KOD, HAKERSTWO I INNE PRZESTĘPSTWA

Nie wolno nadużywać naszej Witryny poprzez świadome wprowadzanie jakiegokolwiek Złośliwego kodu. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym Witryna jest przechowywana ani jakiegokolwiek serwera, komputera czy bazy danych podłączonych do naszej Witryny. Nie wolno atakować Witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” ani rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.

Będziemy zgłaszać wszelkie takie działania użytkowników odpowiednim organom ścigania i współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie im tożsamości przestępcy. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej Witryny wygasa natychmiast.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu „odmowa usługi” czy Złośliwy kod, który może zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej Witryny bądź pobieraniem przez niego jakichkolwiek materiałów na niej opublikowanych lub na jakiejkolwiek witrynie z nią powiązanej.

13. LINKI DO NASZEJ WITRYNY

Zabrania się umieszczania linków z jakiejkolwiek witryny internetowej do jakiejkolwiek strony w naszej Witrynie oraz umieszczania naszej Witryny w ramkach w jakiejkolwiek innej witrynie. O ile nie zezwolimy na to na piśmie, użytkownikom nie wolno sugerować żadnej formy stowarzyszenia, aprobaty czy poręczenia jakiejkolwiek strony internetowej z naszej strony.

Jeśli chcesz skorzystać z Materiałów zawartych w naszej Witrynie w inny sposób niż opisany powyżej, skontaktuj się z naszym Dyrektorem ds. Cyfryzacji, w sposób określony w punkcie 19 niniejszych Zasad i warunków korzystania z Witryny internetowej.

W przypadkach, w których nasza Witryna zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, linki te służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn oraz zasobów i nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą wyniknąć z korzystania z nich.

15. REKOMPENSATA ZA STRATY

Użytkownik zabezpieczy Naszą Grupę przed wszelkimi stratami, szkodami lub kosztami poniesionymi przez nas w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej Witryny, jej usług lub wszelkich informacji dostępnych za pośrednictwem naszej Witryny, w tym informacji uzyskanych z witryn linkowanych, przesyłania lub przekazywania przez nas informacji bądź materiałów dostępnych w naszej Witrynie lub za jej pośrednictwem, a także naruszeniem przez użytkownika niniejszych warunków korzystania z Witryny lub jakichkolwiek innych przepisów prawa, uregulowań i zasad. Użytkownik zabezpieczy nas również przed wszelkimi roszczeniami mówiącymi o tym, że informacje lub materiały, które nam przekazał, naruszają jakiekolwiek prawo lub prawa osób trzecich (w tym między innymi roszczenia dotyczące zniesławienia, naruszenia prywatności, nadszarpnięcia zaufania i naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej). Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do obrony i kontroli wszelkich roszczeń wynikających z powyższego, a użytkownik będzie w pełni współpracował z nami przy każdej takiej obronie.

16. CAŁOŚCIOWE POROZUMIENIE

Niniejsze warunki korzystania z Witryny, wraz z naszą Polityką ochrony prywatności i Polityką w sprawie plików cookie, stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a nami w związku z korzystaniem przez niego z naszej Witryny. W zakresie, w jakim oprogramowanie lub inna technologia do pobrania jest wyraźnie udostępniona użytkownikowi za pośrednictwem Witryny, takie oprogramowanie może podlegać umowie licencyjnej, która jest rozpowszechniana lub dołączana do takiego oprogramowania, a użytkownik zgadza się przestrzegać zasad i warunków wszelkich takich umów licencyjnych. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania z Witryny zostanie uznane przez właściwy sąd za niewykonalne lub nieważne, strony zgadzają się, że sąd mimo wszystko powinien nadać moc intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

17. OBSZAR PRAWNY I PRAWO WŁAŚCIWE

eśli użytkownik znajduje się w Stanach Zjednoczonych, niniejsze warunki podlegają prawu stanu Nowy Jork i są zgodnie z nim interpretowane, z wyłączeniem jego przepisów kolizyjnych, a wszelkie spory wynikające z tych Zasad i warunków korzystania z witryny internetowej lub z nimi związane albo z dostępu lub korzystania z tej Witryny będą podlegać wyłącznej właściwości sądów znajdujących się w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork, a użytkownik niniejszym poddaje się osobistej właściwości takich sądów.

Jeśli użytkownik znajduje się gdziekolwiek poza Stanami Zjednoczonymi, to (i) niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu; (ii) sądy angielskie będą miały wyłączną właściwość w stosunku do wszelkich roszczeń wynikających z wizytami w naszej Witrynie lub z nimi związanych, chociaż zachowujemy prawo do wszczęcia przeciwko użytkownikowi postępowania w sprawie naruszenia tych warunków w kraju zamieszkania użytkownika lub w innym odpowiednim kraju; (iii) niniejsze Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej podlegają prawu angielskiemu.

18. ZMIENNOŚĆ

W każdej chwili możemy zmienić niniejsze warunki korzystania z witryny, zmieniając tę stronę. Każdorazowo podczas korzystania z tej Witryny obowiązuje aktualna wersja Zasad i warunków korzystania z witryny internetowej. W związku z tym podczas korzystania z Witryny użytkownik powinien sprawdzić datę Zasad i warunków korzystania z witryny internetowej (link poniżej) oraz zapoznać się ze zmianami w stosunku do ostatniej wersji. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach korzystania z Witryny mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub komunikatami opublikowanymi w innym miejscu w naszej Witrynie.

19. INFORMACJE O NAS

W niniejszych Zasadach i warunkach korzystania z witryny internetowej oraz powiązanych z nimi Polityką w sprawie plików cookie i Polityką ochrony prywatności zwroty „my”, „nas” oraz „BGB” oznaczają firmę Bacardi Global Brands Limited, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem spółki 3651489. Siedziba spółki oraz główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajdują się pod adresem 12 Steward Street, Londyn, E1 6FQ, Wielka Brytania. Nasz numer płatnika VAT to GB 222 2530 16. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących materiałów prezentowanych w naszej Witrynie lub potrzeby kontaktu z nami wejdź na stronę http://Contact.BacardiLimited.com albo skontaktuj się z nami pod adresem pocztowym podanym w niniejszym punkcie 19.